Dendrobates tinctorius
Dendrobates tinctorius "azureus"
Drzewołaz niebieski
Rana lessonae - Żaba jeziorkowa
Rana lessonae
Żaba jeziorkowa
Osornophryne guacamayo
Osornophryne guacamayo
Pelophylax epeiroticus - Żaba jońska
Pelophylax epeiroticus
Żaba jońska
Rana graeca - Żaba strumieniowa
Rana graeca
Żaba strumieniowa

Drzewołazy


Data modyfikacji: 2012-09-12 20:06